Вся гордість учителя в учнях, в зростанні посіяних ним зерен. Дмитро Менделєєв.- - - - - - -Виховувати людину — означає визначати долю нації. Схиархимандрит Іоанн (1932-1991)

Методична робота

Інтерактивне навчання як  засіб формування ключових компетентностейМетодичні рекомендації


·          Під час вивчення складних або проблемних питань в навчальному матеріалі, мотивації пізнавальної діяльності, актуалізації опорних знань доречно використовувати технології «Мікрофон», «Незакінчені речення», що сприяють розвитку вміння вільно висловлювати власні ідеї,  говорити коротко, по суті й переконливо.
·         Технологію «Ажурна пилка» доцільно використовувати під час вивчення великого обсягу матеріалу за короткий час. Дана технологія сприяє формуванню навичок самостійної роботи.
·          Під час засвоєння вмінь  та навичок, розв’язування складних задач або пошуку різних способів розв’язування однієї задачі ефективні «Мозковий штурм», «Дерево розв’язань»,Акваріум», які сприяють розвитку уяви та творчості, формують вміння чітко висловлювати свою думку, обирати раціональний шлях розв’язання задачі.


Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чернігівської районної ради Запорізької області


Организация


Математична освіта покликана зробити вагомий внесок у формування ключових компетентностей учнів як загальних цінностей, що базуються на знаннях, досвіді, здібностях, набутих завдяки навчанню. В «Державній цільовій соціальній програмі підвищення якості природничо-математичної освіти на період до 2015 року» вказано, що одним із шляхів розв’язання вказаної проблеми є застосування підходу до навчально-виховного процесу, який передбачає розвиток особистості, спрямованої на активне та конструктивне входження у сучасні суспільні процеси і досягнення високого рівня самореалізації. Цього можна досягти не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів та технологій навчання. Таким є інтерактивне навчання. Використання інтерактивних технологій на уроках математики -  не самоціль, це лише засіб, який найкраще сприяє співробітництву, порозумінню, доброзичливості, надає можливість реалізувати особистісно орієнтоване навчання, є важливим у формування ключових компетентностей учнів.


     Одним з головних завдань навчання математики є забезпечення умов для досягнення кожним учнем математичної компетентності як основи для формування ключових компетентностей. Цьому сприяють активні та інтерактивні методи навчання:
·      Метод конкретної ситуації (вчить школярів думати, узагальнювати, аналізувати, розглядати різні варіанти, складати свої задачі. Доцільніше розібрати кілька способів розв’язання однієї задачі, ніж кілька схожих задач).
·      Метод інциденту (залучення учнів до участі в олімпіадах, у міжнародній грі «Кенгуру». Учні вчаться долати інертність, переборювати стресові ситуації, що так важливо у житті).
·      Метод занурення (створюються ситуації, де учні з головою занурюються у поставлені завдання, ефективно розв’язують їх).
·      Кооперативний метод (використовується при роботі в групах).
·       


Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чернігівської районної ради Запорізької області

       за підсумками роботи

       над  науково-методичною   

       темою   підготувала  

       Шевченко В.О.,  вчитель  

       математики, «спеціаліст

       вищої категорії»,  

       «старший вчитель»  С.Богданівка
с. Богданівка
вул.  Шкільна, 4

Телефон: 8 (06140) 9-61-23
Ел. пошта:bogdanivsckool@gmail.com


2013

·      Заслуговують на увагу в даному контексті уроки застосування знань умінь і навичок учнів у формі ділової гри «Компетентність» (наприклад, тема: «Відсоткові розрахунки. Формула складних  відсотків».Мета: узагальнити, систематизувати та поглибити набуті знання, вміння та навички розв’язувати задачі про відсотки. Формувати пізнавальний інтерес, культуру мислення, мовлення; вміння обробляти й аналізувати статистичні дані; робити економічні інтерпретації отриманих результатів, уміння моделювати і прогнозувати зміну економічних величин. Розвивати компетентності: пізнавальну – вміння навчатися та оперувати знаннями; особистісну – вміння об’єктивно оцінювати власні можливості; самоосвітню – вміння проводити самоконтроль власної діяльності; соціальну – здатність працювати в команді; творчу – розвивати ініціативу, самостійність). Учень компетентний по даній темі сьогодні і в майбутньому стане компетентним у певній галузі.
Інтерактивні методи навчання спрацьовують через осмислення кожним учнем своєї діяльності, яка звернена до здібностей дитини перебудовувати свої дії, свій досвід, свої мотиви і потреби, що є важливими у формуванні ключових компетентностей учнів.  


·      Дослідницький метод.
·      Метод проектів (освітня технологія націлена на придбання учнями знань, стимулює учнів до розв’язання проблем, розвиває критичне мислення, учні набувають навичок роботи з інформацією, вчаться вирішувати пізнавальні, творчі завдання у співробітництві, проектна діяльність відкриває в учнях лідерів, які уміють організовувати роботу в своїх групах; розвивається вміння співпрацювати, відчути себе членом команди, брати відповідальність на себе, формується комунікативна компетентність) Методом проектів доцільно вивчати теми «Піраміда» (11кл.), «Теорія ймовірностей» (11 кл.), «Геометричні перетворення»(9 кл.) тощо.

Немає коментарів:

Дописати коментар